Print   Close Window
Share: 
Print this page

Russia announces 35 blocks on offer in November 2011

The Ministry of Natural Resources of the Russian Federation offered 35 new blocks for exploration and production in October 2011.

Blocks offered in Russia
Region Block Oil Reserves (mmt)
C1 C2 C3 D1l D1+D2
East Siberia and Far East          
Irkutsk Region Belskiy 0 0 0 0 4.3
Chitorminskiy 0 0 0 0 0.8
Kupskiy 0 0 0 0 4.8
Mamyrskiy 0 0 0 0 1
Nizhneudinskiy 0 0 0 0 0.89
Shestakovskiy 0 0 0 0 0.8
Ust-Kutskiy 0 0 0 0 2.8
Verkhne-Teteyskiy 0 0 0 0 19.5
Yalykskiy 0 0 0 0 0.8
Zalarinskiy 0 0 0 0 0.8
North West            
Komi Republic Babayevskiy 0 0 3.506 0.16 2.7
Borovoy 0.049 1.089 3.972 0 0
Volga-Ural            
Orenburg Region Dongolyukskiy 0 0 3.12 0 0
Koshinskiy 0 0 0 0 5
Maryevskiy 0 0 5.72 1 3.7
Novobogolyubovskiy 1.866 0.423 0 2 5.7
Sayfutdinovskaya Area 0 0 8.098 0 0
Sludnogorskiy 0 0 0.4 0 0
Stepnoy 0 0.137 0 1.1 4
Yasnopolyanskiy 0 0 0 0 12
Republic of Bashkortostan Priikskiy 0 0 0.62 1.5 0
Yelanskiy 0 0 1.775 0.2 0
Zapadno-Kungakskiy 0 0 1.932 0 0
Znamenskiy-1 0.341 0.264 0 0 0
Saratov Region Gusarskiy 0 0 2.038 0 2.98
West Siberia            
Khanty-Mansiysk Autonomous Area Pomutskiy 0 0 12.984 2.08 25.1
Yuzhno-Kholmogorskiy 0 0 0 0 51.32
Zapadno-Bakhilovskiy 0 0 20.029 1.671 9
Yamalo-Nenets Autonomous Area Kypakynskiy 0 0 1.625 0 8.7
Tamanokynskiy 0 0 5.85 4.2 19.4
Tolkinskiy 0 0 7.15 4.2 19.1
Yampinskiy 0 0 0 4.6 14.1
Zapadno-Tychelskiy 0 0 0 0 10.178

 

Blocks offered in Russia
Region Block Gas Reserves (bcm)
C1 C2 C3 D1l D1+D2
East Siberia and Far East          
Irkutsk Region Belskiy 0 0 0 0 63
Chitorminskiy 0 0 0 0 47.5
Kupskiy 0 0 0 0 60.6
Mamyrskiy 0 0 0 0 42.7
Nizhneudinskiy 0 0 0 0 28
Shestakovskiy 0 0 0 0 35.7
Ust-Kutskiy 0 0 0 0 85.7
Verkhne-Teteyskiy 0 0 0 0 49.4
Yalykskiy 0 0 0 0 72.4
Zalarinskiy 0 0 0 0 39.8
South            
Stavropol Territory Veselovskiy 0.563 0 0 0 0
Volga-Ural            
Orenburg Region Chernootrozhnyy 0.461 0 0 1.241 0
Dongolyukskiy 0 0 8.635 1.4 0
Koshinskiy 0.25 0 0 0 9
Sayfutdinovskaya Area 0 0 14.603 0 0
Republic of Bashkortostan Zapadno-Kungakskiy 0 0 0.096 0 0
Saratov Region Gusarskiy 0 0 4.249 0 6.2
West Siberia            
Yamalo-Nenets Autonomous Area Kypakynskiy 0 0 71.2 0 18.2
Tamanokynskiy 0 0 11.85 4.1 26.37
Tolkinskiy 1.995 3.045 25.35 16.8 26
Yampinskiy 0 0 0 0 7.2
Zapadno-Tychelskiy 0 0.774 0 0 42.345

 

Blocks offered in Russia
Region Block Condensate Reserves (mmt)
C1 C2 C3 D1l D1+D2
Volga-Ural            
Orenburg Region Sayfutdinovskaya Area 0 0 2.549 0 0
Saratov Region Gusarskiy 0 0 0.561 0 0.82
West Siberia            
Yamalo-Nenets Autonomous Area Kypakynskiy 0 0 1.4 0 0.9
Tamanokynskiy 0 0 2.05 0.32 1.23
Tolkinskiy 0.157 0.24 4.05 3.17 1.21
Yampinskiy 0 0 0 0 0.78
Zapadno-Tychelskiy 0 0 0 0 2.316

 

The offered blocks contain mostly C3, D1 and D2 reserves, except a few blocks in the Komi Republic and Volga-Ural with C1+C2 oil reserves and some blocks in the Yamalo-Nenets Autonomous Area containing C1+C2 gas reserves.

Blocks on offer in November 2011 Yamalo-Nenets Autonomous Area

Blocks on offer in Yamalo-Nenets Autonomous Area (purple shading). Source: PetroView®

 

Blocks on offer in Komi Republic

Blocks on offer in Komi Republic (purple shading). Source: PetroView®

 

The blocks offered in East Siberia contain only D1 and D2 reserves, which reflect that East Siberia remains the most undiscovered region in Russia.

Blocks on offer in East Siberia

Blocks on offer in East Siberia (purple shading). Source: PetroView®

 

Application details of the blocks offered are shown in the table below.

Blocks offered in Russia
Region Block Date of process Deadline for applications and deposits Application fee Deposit
RUB (,000) USD (,000) RUB (,000)
East Siberia and Far East
Irkutsk Region Belskiy 28.12.2011 09.12.2011 250 7.83 6,000
Chitorminskiy 29.12.2011 09.12.2011 250 7.83 2,700
Kupskiy 28.12.2011 09.12.2011 250 7.83 6,000
Mamyrskiy 29.12.2011 09.12.2011 250 7.83 2,600
Nizhneudinskiy 29.12.2011 09.12.2011 250 7.83 2,000
Shestakovskiy 29.12.2011 09.12.2011 250 7.83 2,100
Ust-Kutskiy 28.12.2011 09.12.2011 250 7.83 6,000
Verkhne-Teteyskiy 28.12.2011 09.12.2011 250 7.83 16,600
Yalykskiy 28.12.2011 09.12.2011 250 7.83 4,000
Zalarinskiy 29.12.2011 09.12.2011 250 7.83 2,400
North West            
Komi Republic Babayevskiy 15.02.2012 12.01.2012 132 4.134 27,500
Borovoy 15.02.2012 12.01.2012 132 4.134 254,000
South            
Stavropol Territory Veselovskiy 28.12.2011 09.12.2011 90 2.819 13,570
Volga-Ural            
Orenburg Region Chernootrozhnyy 10.02.2012 17.01.2012 112 3.508 6,500
Dongolyukskiy 15.02.2012 12.01.2012 112 3.508 26,500
Koshinskiy 10.02.2012 17.01.2012 112 3.508 8,000
Maryevskiy 15.02.2012 12.01.2012 112 3.508 47,500
Novobogolyubovskiy 26.12.2011 09.12.2011 112 3.508 445,500
Sayfutdinovskaya Area 31.01.2012 12.01.2012 112 3.508 15,500
Sludnogorskiy 10.02.2012 17.01.2012 112 3.508 3,500
Stepnoy 26.12.2011 09.12.2011 112 3.508 31,000
Yasnopolyanskiy 10.02.2012 17.01.2012 112 3.508 8,500
Republic of Bashkortostan Priikskiy 25.01.2012 23.12.2011 300 9.396 13,100
Yelanskiy 28.12.2011 12.12.2011 300 9.396 22,200
Zapadno-Kungakskiy 25.01.2012 23.12.2011 300 9.396 19,000
Znamenskiy-1 28.12.2011 12.12.2011 300 9.396 169,500
Saratov Region Gusarskiy 28.12.2011 09.12.2011 60 1.879 21,000
West Siberia            
Khanty-Mansiysk Autonomous Area Pomutskiy 27.12.2011 09.12.2011 103 3.226 129,000
Yuzhno-Kholmogorskiy 27.12.2011 09.12.2011 103 3.226 45,000
Zapadno-Bakhilovskiy 27.12.2011 09.12.2011 103 3.226 175,000
Yamalo-Nenets Autonomous Area Kypakynskiy 27.12.2011 09.12.2011 157 4.917 55,000
Tamanokynskiy 27.12.2011 09.12.2011 157 4.917 80,000
Tolkinskiy 27.12.2011 09.12.2011 157 4.917 261,000
Yampinskiy 27.12.2011 09.12.2011 157 4.917 220,000
Zapadno-Tychelskiy 15.02.2012 12.01.2012 157 4.917 12,000

 

Block information, including the number of wells drilled and the density of seismic shot, is outlined below.

Blocks offered in Russia
Region Block Area (sqkm) Wells Seismic (km/km2)
East Siberia and Far East
Irkutsk Region Belskiy 2638 1 0.13
Chitorminskiy 4969 10 0.246
Kupskiy 3343 4 0.26
Mamyrskiy 6929 8 0.385
Nizhneudinskiy 3043 1 0.2
Shestakovskiy 2321 0 0.385
Ust-Kutskiy 4487 12 0.1
Verkhne-Teteyskiy 4354 0 0.12
Yalykskiy 6888 3 0.55
Zalarinskiy 3727 10 0.16
North West        
Komi Republic Babayevskiy 502 31 2.3
Borovoy 106 10 1.3
South        
Stavropol Territory Veselovskiy 18.95 n/a n/a
Volga-Ural        
Orenburg Region Chernootrozhnyy 599.9 0 1.35
Dongolyukskiy 533.2 1 2
Koshinskiy 309.8 7 1.15
Maryevskiy 714 2 2.2
Novobogolyubovskiy 389 6 2
Sayfutdinovskaya Area 676.85 1 1.6
Sludnogorskiy 300.6 1 1.25
Stepnoy 460.14 5 2
Yasnopolyanskiy 373.8 3 1.25
Republic of Bashkortostan Priikskiy 391 15 n/a
Yelanskiy 246.72 20 2
Zapadno-Kungakskiy 374.47 12 0.3
Znamenskiy-1 5.15 n/a n/a
Saratov Region Gusarskiy 384.3 1 1.5
West Siberia        
Khanty-Mansiysk Autonomous Area Pomutskiy 1125.8 3 1.25
Yuzhno-Kholmogorskiy 558 2 0.73
Zapadno-Bakhilovskiy 524.7 4 1.22
Yamalo-Nenets Autonomous Area Kypakynskiy 656.5 1 0.5
Tamanokynskiy 1551.1 2 0.6
Tolkinskiy 1511.5 5 0.6
Yampinskiy 1807.9 4 1.6
Zapadno-Tychelskiy 761.9 0 0.2

Top

Where next?

Related links

Licensing round news

Share