Print   Close Window
Share: 
Print this page

Russia offers 45 blocks for exploration and production in October 2011

The Ministry of Natural Resources of the Russian Federation offered 45 new blocks for exploration and production in October 2011.

The highest C1 and C2 oil reserves are expected in Khanty-Mansiysk Autonomous Area (West Siberia) with 44 million tons. The largest C1+C2 gas reserves is expected in the Republic of Sakha (East Siberia) with 73 billion cubic metres of reserves.

Blocks offered in Russia
Region Block Oil Reserves (mmt)
C1 C2 C3 D1loc D1+D2
East Siberia and Far East
Republic of Sakha (Yakutia) Iktekhskiy 0 6.248 0 3.24 0
Khotogo-Murbayskiy 0 0 0 0 0
Srednevilyuchanskiy 0 0 0 9.8 0
Vilyuysko-Dzherbinskiy 0 0 0 0 0
Yuzhno-Dzhunkunskiy 0 0 0 13.8 0
North West
Komi Republic Georgiyevskiy 0.229 0.397 0 0 0.68
Lugovoy 0.083 0.025 0.243 0 0
Soyyuskiy 0 0 0 0 0.961
Synatyskiy 0 0 1.104 1.679 0
Verkhnekhatayakhskiy II 0.336 0.144 0 0 0
Yuzhno-Sandiveyskiy 0 0 0.311 1.849 1.05
South
Rostov Region Gashunskiy 0 0 0 0 0
Severo-Donskoy 0 0 0 0 0
Tuzlovskiy 0 0 0 0 0
Yuzhno-Donskoy 0 0 0 0 0
Stavropol Territory Kucherlinskiy 0 0 0 0 0
Volgograd Region Vasilyevskiy 0 0 0 0 1.5
Zapadno-Frolovskiy 0 0 0 0 0
Zapadno-Tersinskiy 0 0 0 0 1.5
Volga-Ural
Orenburg Region Novolyubimovskiy 0.584 0 0 2.1 0
Saratov Region Chkalovskiy 0 0 2.48 0 0
Severo-Belokamennyy 0 0 1.917 0 3.9
West Siberia
Khanty-Mansiysk Autonomous Area Maloyuganskiy 3.176 14.118 0 0 0
Nyatlongskiy 0.31 0.36 5.1 10.082 0
Purumskiy 0.074 0.163 0 0.104 0
Schuchiy (Khmn) 0.777 0.403 0.351 0 0
Vonterskiy 4.177 3.874 1.211 0 0
Vostochno-Panlorskiy 0.194 0 0 0.773 0
Yuzhno-Amninskiy 2.022 14.378 0 0 2.9
Omsk Region Sedelnikovskiy 0 0 0 0 9.2
Tomsk Region Pryamoy 0 0 0 0 2.7
Schuchiy (Tom) 0.777 0.403 0 0.351 6.751
Yagodnyy 0 0 0 0 3.7
Tyumen Region Achirskiy 0 0 8.327 0 18
Chirpskiy 0 0 4.578 1.4 35
Sergeyevskiy 0 0 0 0 8
Zapadno-Uvatskiy 0 0 0 0 11
Yamalo-Nenets Autonomous Area Mangazeyskiy 4.99 1.331 0 0 14.018
Vostochno-Tolkinskiy 0 0 28.1 1.4 23
Vostochno-Yumantylskiy 0 0 0 0 6.541
Zapadno-Chatylkinskiy 0.115 0 62.116 5.539 27.245
Total 17.844 41.844 115.838 52.117 177.646

 

Blocks offered in Russia
Region Block Gas Reserves (bcm)
C1 C2 C3 D1loc D1+D2
East Siberia and Far East
Republic of Sakha (Yakutia) Iktekhskiy 7.423 19.712 0 11 0
Khotogo-Murbayskiy 1 9.6 0 0 0
Srednevilyuchanskiy 0 0 46.5 113.8 0
Vilyuysko-Dzherbinskiy 18.984 16.431 0 0 14
Yuzhno-Dzhunkunskiy 0 0 0 70.4 0
North West
Komi Republic Georgiyevskiy 0 0 0 0 0
Lugovoy 0 0 0 0 0
Soyyuskiy 0 0 0.403 0 2.934
Synatyskiy 0 0 0 0 0
Verkhnekhatayakhskiy II 0 0 0 0 0
Yuzhno-Sandiveyskiy 0 0 0 0 0
South
Rostov Region Gashunskiy 0 0 0 0 1.8
Severo-Donskoy 0 0 0 0 2.2
Tuzlovskiy 1.325 3.547 0 0 0
Yuzhno-Donskoy 0 0 0 0 0.4
Stavropol Territory Kucherlinskiy 1 0 0 0 0
Volgograd Region Vasilyevskiy 0 0 0 0 0
Zapadno-Frolovskiy 0 0 0 0 14
Zapadno-Tersinskiy 0 0 0 0 0
Volga-Ural
Orenburg Region Novolyubimovskiy 0 0 0 0 0
Saratov Region Chkalovskiy 0 0 0 0 0
Severo-Belokamennyy 0 0 0 0 0.6
West Siberia
Khanty-Mansiysk Autonomous Area Maloyuganskiy 0 0 0 0 0
Nyatlongskiy 0 0 0 0 0
Purumskiy 0 0 0 0 0
Schuchiy (Khmn) 0 0 0 0 0
Vonterskiy 0 0 0 0 0
Vostochno-Panlorskiy 0 0 0 0 0
Yuzhno-Amninskiy 0 0 0 0 0
Omsk Region Sedelnikovskiy 0 0 0 0 0
Tomsk Region Pryamoy 0 0 0 0 0
Schuchiy (Tom) 0 0 0 0 0
Yagodnyy 0 0 0 0 0
Tyumen Region Achirskiy 0 0 0 0 0
Chirpskiy 0 0 0 0 0
Sergeyevskiy 0 0 0 0 0
Zapadno-Uvatskiy 0 0 0 0 0
Yamalo-Nenets Autonomous Area Mangazeyskiy 0 0 0 0 12.716
Vostochno-Tolkinskiy 0 0 28.8 9.75 31.26
Vostochno-Yumantylskiy 0 0.494 0 0 25.707
Zapadno-Chatylkinskiy 0 0 19.506 0.35 53.482
Total 29.732 49.784 95.209 205.3 159.099

 

Blocks offered in the East Siberia

Blocks offered in the East Siberia (purple shading). Source: PetroView®

 

Blocks offered in the Yamalo-Nenets Autonomous Area

Blocks offered in the Yamalo-Nenets Autonomous Area (purple shading).
Source:
PetroView®

 

The Vonterskiy block in Khanty-Mansiysk Autonomous Area is offered for an exploration and production period of 25 years and has the highest level of C1 oil reserves. It is located 145 kilometres to the north-east of Nizhnevartovsk. The nearest trunk oil pipelines are located two to three kilometres to the south-east of the field. The C1+C2 oil reserves are forecast at eight million tons, as of 2011. Fourteen exploration wells were drilled within the block and 730 kilometres of seismic were shot, including 450 kilometres since 1985. An auction for the Vonterskiy block will start on 20 Decmber 2011 and the deadline to submit applications and deposits is 28 November 2011. The application fee is set at USD 5,316 while the starting bid is nearly USD 33.6 million.

The Vonterskiy block in Khanty-Mansi Autonomous Area

The Vonterskiy block in Khanty-Mansi Autonomous Area (purple shading). Source: PetroView®

 

Application details of the blocks offered are shown in the table below.

Blocks offered in Russia
Region Block Date of process Deadline for applications and deposits Application fee Deposit
RUB (,000) USD (,000) RUB (,000) USD (,000)
East Siberia and Far East
Republic of Sakha (Yakutia) Iktekhskiy 21.12.2011 30.11.2011 313 10.209 288,000 9,393.346
Khotogo-Murbayskiy 21.12.2011 30.11.2011 119 3.881 36,000 1,174.168
Srednevilyuchanskiy 21.12.2011 30.11.2011 238 7.763 57,000 1,859.100
Vilyuysko-Dzherbinskiy 21.12.2011 30.11.2011 313 10.209 165,000 5,381.605
Yuzhno-Dzhunkunskiy 07.12.2011 11.11.2011 160 5.219 48,000 1,565.558
North West 0 0.000 0 0.000
Komi Republic Georgiyevskiy 20.12.2011 05.12.2011 132 4.305 126,000 4,109.589
Lugovoy 20.12.2011 05.12.2011 132 4.305 42,000 1,369.863
Soyyuskiy 20.12.2011 05.12.2011 132 4.305 6,500 212.003
Synatyskiy 20.12.2011 05.12.2011 132 4.305 37,000 1,206.784
Verkhnekhatayakhskiy II 20.12.2011 05.12.2011 132 4.305 126,000 4,109.589
Yuzhno-Sandiveyskiy 20.12.2011 05.12.2011 132 4.305 32,000 1,043.705
South 0 0.000 0 0.000
Rostov Region Gashunskiy 29.11.2011 11.11.2011 30 0.978 100 3.262
Severo-Donskoy 29.11.2011 11.11.2011 30 0.978 110 3.588
Tuzlovskiy 06.12.2011 11.11.2011 30 0.978 77,000 2,511.416
Yuzhno-Donskoy 30.11.2011 18.11.2011 30 0.978 60 1.957
Stavropol Territory Kucherlinskiy 16.12.2011 25.11.2011 150 4.892 26,620 868.232
Volgograd Region Vasilyevskiy 15.12.2011 14.11.2011 45.565 1.486 3,600 117.417
Zapadno-Frolovskiy 22.12.2011 28.11.2011 45.565 1.486 900 29.354
Zapadno-Tersinskiy 15.12.2011 14.11.2011 45.565 1.486 4,000 130.463
Volga-Ural 0 0.000 0 0.000
Orenburg Region Novolyubimovskiy 29.11.2011 11.11.2011 112 3.653 408,000 13,307.241
Saratov Region Chkalovskiy 20.12.2011 25.11.2011 60 1.957 44,500 1,451.402
Severo-Belokamennyy 06.12.2011 11.11.2011 60 1.957 17,000 554.468
West Siberia 0 0.000 0 0.000
Khanty-Mansiysk Autonomous Area Maloyuganskiy 20.12.2011 28.11.2011 228 7.436 1,450,000 47,292.890
Nyatlongskiy 30.11.2011 18.11.2011 90 2.935 89,000 2,902.805
Purumskiy 30.11.2011 18.11.2011 90 2.935 18,200 593.607
Schuchiy (Khmn) 30.11.2011 18.11.2011 85 2.772 179,000 5,838.226
Vonterskiy 20.12.2011 28.11.2011 163 5.316 1,030,000 33,594.260
Vostochno-Panlorskiy 29.11.2011 11.11.2011 90 2.935 26,200 854.534
Yuzhno-Amninskiy 20.12.2011 28.11.2011 108 3.523 1,460,000 47,619.048
Omsk Region Sedelnikovskiy 29.11.2011 11.11.2011 100 3.262 6,700 218.526
Tomsk Region Pryamoy 15.12.2011 25.11.2011 110.15 3.593 2,300 75.016
Schuchiy (Tom) 15.12.2011 25.11.2011 110.15 3.593 3,200 104.371
Yagodnyy 15.12.2011 25.11.2011 110.15 3.593 2,700 88.063
Tyumen Region Achirskiy 06.12.2011 11.11.2011 57.5 1.875 80,000 2,609.263
Chirpskiy 06.12.2011 11.11.2011 57.5 1.875 68,000 2,217.873
Sergeyevskiy 06.12.2011 11.11.2011 57.5 1.875 7,000 228.311
Zapadno-Uvatskiy 06.12.2011 11.11.2011 57.5 1.875 10,000 326.158
Yamalo-Nenets Autonomous Area Mangazeyskiy 21.12.2011 29.11.2011 157 5.121 600,000 19,569.472
Vostochno-Tolkinskiy 21.12.2011 29.11.2011 157 5.121 260,000 8,480.104
Vostochno-Yumantylskiy 21.12.2011 29.11.2011 157 5.121 7,000 228.311
Zapadno-Chatylkinskiy 21.12.2011 29.11.2011 157 5.121 415,000 13,535.551

 

Block information, including the number of wells drilled and the density of seismic shot, is outlined below.

Blocks offered in Russia
Region Block Area (sqkm) Wells Seismic (km)
East Siberia and Far East
Republic of Sakha (Yakutia) Iktekhskiy 1271 21 1.09
Khotogo-Murbayskiy 533.7 2 0.55
Srednevilyuchanskiy 5779.5 5 0.5
Vilyuysko-Dzherbinskiy 927 11 0.37
Yuzhno-Dzhunkunskiy 2157.6 1 0.43
North West
Komi Republic Georgiyevskiy 95.04 26 n/a
Lugovoy 64.25 5 n/a
Soyyuskiy 505 2 n/a
Synatyskiy 130.38 1 n/a
Verkhnekhatayakhskiy II 16.5 n/a n/a
Yuzhno-Sandiveyskiy 762.1 6 n/a
South
Rostov Region Gashunskiy 1835 12 n/a
Severo-Donskoy 2123 15 n/a
Tuzlovskiy 152 28 0.08
Yuzhno-Donskoy 441 4 n/a
Stavropol Territory Kucherlinskiy 119.7 13 n/a
Volgograd Region Vasilyevskiy 1520.8 n/a n/a
Zapadno-Frolovskiy 1233.2 30 0.28
Zapadno-Tersinskiy 1315.5 n/a n/a
Volga-Ural
Orenburg Region Novolyubimovskiy 482.4 10 2.5
Saratov Region Chkalovskiy 78 4 1.5
Severo-Belokamennyy 128.6 0 5.8
West Siberia
Khanty-Mansiysk Autonomous Area Maloyuganskiy 328.2 9 0.66
Nyatlongskiy 282 7 0.75
Purumskiy 50.78 2 1.33
Schuchiy (Khmn) 121.36 7 0.51
Vonterskiy 475.1 14 1.54
Vostochno-Panlorskiy 151.65 1 0.57
Yuzhno-Amninskiy 163.2 2 0.98
Omsk Region Sedelnikovskiy 1532 3 0.2
Tomsk Region Pryamoy 1043.4 0 0.1
Schuchiy (Tom) 1394.3 1 0.05
Yagodnyy 1298.7 0 0.03
Tyumen Region Achirskiy 1210.3 1 0.31
Chirpskiy 2013.6 11 0.58
Sergeyevskiy 726.1 0 0.08
Zapadno-Uvatskiy 837.1 0 0.218
Yamalo-Nenets Autonomous Area Mangazeyskiy 907 10 0.4
Vostochno-Tolkinskiy 1839 0 0.5
Vostochno-Yumantylskiy 403.3 0 1.24
Zapadno-Chatylkinskiy 2397.3 16 0.8

Top

Where next?

Related links

Licensing round news

Share